Πολιτική Απορρήτου

ΌΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Η εταιρία με την επωνυμία «EXOTIC CARS» με έδρα το Σύνταγμα Αττικής επί της οδού Ερμού αρ. 56(εφεξής: «Εταιρία»), εκμισθώνει το όχημα που αναφέρεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος (καθώς και οποιοδήποτε όχημα τυχόν αντικαταστήσει αυτό) στον/ην υπογράφοντα/ουσα το παρόν οδηγό, καθώς και σε κάθε τυχόν συνυπογράφοντα/ουσα το παρόν πρόσθετο/η οδηγό (εφεξής έκαστος: «Μισθωτής» και από κοινού: «Μισθωτές»), σύμφωνα με τους γενικούς όρους μίσθωσης της Εταιρίας, όπως αυτοί δημοσιεύονται εκάστοτε στον διαδικτυακό ιστότοπο της Εταιρίας (www.exoticars.gr) (εφεξής: «Γενικοί Όροι Μίσθωσης»), καθώς και σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα από και δια της υπογραφής του παρόντος:
1.ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο, το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, κατάλληλο για την χρήση και το σκοπό για τον οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται, με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το όχημα στην εταιρεία μαζί με τον εξοπλισμό του, στον προσυμφωνημένο χρόνο και τόπο, άλλως η μίσθωση παρατείνεται μέχρι την στιγμή που η εταιρεία θα έχει στην κατοχή της το όχημα, χωρίς να αποκλείεται ευθύνη του μισθωτή για κλοπή ή ζημιά του Αυτοκινήτου για το χρόνο αυτό. Εάν ό Μισθωτής επιθυμεί την παράταση της μίσθωσης του Αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την εταιρία είκοσι τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση. Άλλως, μετά την παρέλευση 29 λεπτών από τον συμφωνημένο χρόνο παράδοσης, ο Μισθωτής χρεώνεται με μία επιπλέον μέρα ενοικίασης και γενικότερα ο μισθωτής θα χρεώνεται για κάθε επιπλέον ημέρα που παρακρατεί το αυτοκίνητο. Αν το όχημα δεν παραδοθεί στον προσυμφωνημένο χρόνο, ή σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της εταιρείας υπάρχει κίνδυνος ζημίας ή απώλειας του, ή παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αφαιρεί και να αναλαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο το όχημα στην κατοχή της και χωρίς την συγκατάθεση του Μισθωτή αλλά με έξοδα αυτού.
2. ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
2.1. Με την υπογραφή του παρόντος ο Μισθωτής δηλώνει ότι, αφού ήλεγξε προσεκτικά το μισθούμενο όχημα και διαπίστωσε ότι αυτό είναι σε άριστη κατάσταση, της απόλυτης αρεσκείας του και κατάλληλο για την χρήση και τον σκοπό για τον οποίο το μισθώνει, παρέλαβε το όχημα ανεπιφύλακτα. Αναγνωρίζει δε ότι κατά το χρόνο επιστροφής και παράδοσης του οχήματος στην Εταιρία θα κληθεί να υπογράψει σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες στο όχημα ζημίες. 2.2. Επιπλέον, ο Μισθωτής δηλώνει ότι με την υπογραφή του παρόντος το όχημα παραδόθηκε σε αυτόν γεμάτο καύσιμα και αναγνωρίζει ότι κατά το χρόνο επιστροφής και παράδοσης του οχήματος στην Εταιρία αυτό θα πρέπει να επιστραφεί εξίσου γεμάτο καύσιμα. 2.3. Κατά το χρόνο λήξης ή με οποιονδήποτε τρόπο λύσης του παρόντος, ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει αμελλητί το μισθούμενο όχημα στο κατάστημα της Εταιρίας που αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος, άλλως στο κατάστημα της Εταιρίας από το οποίο παρέλαβε το όχημα ή σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της Εταιρίας ευρίσκεται στην ίδια πόλη ή στο ίδιο νησί. 2.4. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Μισθωτή ή/και τρίτου ευρισκόμενου εντός ή επί του μισθούμενου οχήματος. 2.5 Καμία ασφάλεια δεν καλύπτει τα ελαστικά, τις ζάντες, τα κρύσταλλα και το κάτω μέρος του αυτοκινήτου.
3. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ
Ο Μισθωτής θα καταβάλει στην εταιρία κατά την λήξη της μίσθωσης, το συνολικό ποσόν της μίσθωσης καθώς και οποιαδήποτε άλλου είδους χρέωση που απορρέει από τη μίσθωση του αυτοκινήτου (καύσιμα, πρόστιμα, έξοδα, ζημιές κλπ). Εάν η εξόφληση γίνει με πιστωτική κάρτα, η υπογραφή του κατόχου της κάρτας εξουσιοδοτεί την εταιρεία, να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας του Μισθωτή με το σύνολο της μίσθωσης και των παρεπόμενων χρεώσεων, ως άνω. Αυτή η εξουσιοδότηση ισχύει και για χρεώσεις εκ των υστέρων, όπως χρεώσεις ζημιών, τυχόν έξοδα ρυμούλκησης ή μεταφοράς του αυτοκινήτου, πρόστιμα από τροχαίες παραβάσεις και παράνομη στάθμευση, καθώς και τυχόν έξοδα φακέλου που προκύπτουν από την διαχείριση των παραπάνω. Ο Μισθωτής επιβαρύνεται επιπλέον: (α) με την τυχόν υπέρβαση των διανυθέντων από τα συμφωνηθέντα χιλιόμετρα. Ο αριθμός των διανυθέντων χιλιομέτρων υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις του μετρητή χιλιομέτρων (κοντέρ) κατά την έναρξη και κατά την λήξη της μίσθωσης, (β) με τη χρέωση για τη «συμπλήρωση του αυτοκινήτου με καύσιμα» (
FCH) σε περίπτωση που αυτό δεν επιστραφεί με την αρχική στάθμη καυσίμου από τον Μισθωτή, καθώς και με τη «Χρέωση Εξυπηρέτησης Καυσίμων» (RFC), (γ) με τις χρεώσεις για οποιεσδήποτε υπηρεσίες και καλύψεις από κινδύνους αποφάσισε ο Μισθωτής να χρησιμοποιήσει, oπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 4 του παρόντος, (δ) με οποιουσδήποτε φόρους, τέλη, δαπάνες αμοιβές, δικηγορικές αμοιβές ή άλλα έξοδα που αφορούν στην μίσθωση του Αυτοκινήτου, με τυχόν χρηματικές ποινές, πρόστιμα, δικαστικά και άλλα έξοδα που επιβλήθηκαν ή τυχόν θα επιβληθούν στην εταιρία λόγω παραβάσεων κατά την χρήση του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή, με έξοδα επανάκτησης της κατοχής και χρήσης του αυτοκινήτου από την εταιρεία, καθώς και με τόκους υπερημερίας λόγω εκπρόθεσμης πληρωμής οιωνδήποτε οφειλόμενων ποσών. Στις περιπτώσεις αυτές ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει στην εταιρία ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη διαχειριστικών εξόδων της εταιρείας. (ε) με οποιοδήποτε ποσό απαιτείται για την επισκευή ζημιάς ή την αντικατάσταση ελαστικών, τροχών ή ζάντας, για την αποκατάσταση θραύσης κρυστάλλων, για την επισκευή ζημίας στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέφτες, ή κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοίο, ή για την επισκευή ζημιάς από φυσικά φαινόμενα και τρομοκρατικές ενέργειες. (στ) με την πρόσθετη επιβάρυνση για την παραλαβή ή παράδοση του αυτοκίνητου, καθώς και την επιβάρυνση για την επιστροφή αυτού σε σημείο διαφορετικό από το καθοριζόμενο, (ζ) με την επιπλέον χρέωση της υπηρεσίας “Εξυπηρέτησης Αεροδρομίου” (Airport Service Charge), (η) με τα έξοδα καθαρισμού σε περίπτωση υπερβολικά λερωμένου (συμπεριλαμβανομένων τριχών από κατοικίδια ζώα) οχήματος, (θ) με την ημερήσια χρέωση για τον πρόσθετο οδηγό (ι) σε περίπτωση δήλωσης ατυχήματος ή κλοπής, με τη χρέωση ποσού «εξόδων διαχείρισης φακέλου». Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ.
4. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Το μισθωμένο όχημα είναι ασφαλισμένο έναντι Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων (πλην του οδηγού) και μέχρι των οριζόμενων από την ελληνική νομοθεσία ελάχιστων ασφαλιστικών χρηματικών ποσών, υπό την προϋπόθεση της σύννομης οδήγησής του από τον οδηγό του και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Ο Μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημιά του Αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ζημιά του αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (
deductible), αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την προαιρετική κάλυψη απαλλαγής ζημιών (CDW) και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει ακόμα περισσότερο την ευθύνη του για ζημιά του αυτοκινήτου σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την προαιρετική κάλυψη αυξημένης απαλλαγής ζημιών (SCDW) και καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση. Ο Μισθωτής σε περίπτωση κλοπής του αυτοκινήτου, υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της αξίας του αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη για ολική κλοπή ή απώλεια του Αυτοκινήτου, σε ελάχιστη χρέωση (deductible), αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την ημερήσια χρέωση για την “Κάλυψη Κλοπής” (ΤΡC) του Αυτοκινήτου και την “Απαλλαγή Ευθύνης” (CDW) και εφόσον ο Μισθωτής είχε λάβει όλες τις προφυλάξεις προς αποτροπή της ολικής κλοπής ή απώλειας του Αυτοκινήτου και χρησιμοποίησε αυτό σύμφωνα με τους όρους του παρόντος συμφωνητικού. Ο Μισθωτής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από τη συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος του μισθωμένου οχήματος, αποδεχόμενος κατά την έναρξη της μίσθωσης την προαιρετική κάλυψη “Πλήρους Απαλλαγής” SUP (Super Cover) καταβάλλοντας την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί τις χρεώσεις και όρους για τις καλύψεις CDW, SCDW καθώς και την ασφάλεια κλοπής TPC ή εφόσον η κράτησή του τις περιλαμβάνει. Οι παραπάνω Απαλλαγές ζημιών και Καλύψεις δεν απαλλάσσουν το Μισθωτή από τις χρεώσεις του άρθρου 3 του παρόντος και εάν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους χρήσης του άρθρου 2 του παρόντος. Ο οδηγός και οι επιβαίνοντες δεν καλύπτονται έναντι Σωματικών Βλαβών των ιδίων πέρα από τυχόν καλύψεις οι οποίες περιλαμβάνονται στην Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. Η εταιρία παρέχει κάλυψη έναντι Σωματικών Βλαβών συνεπεία ατυχήματος με το μισθωμένο όχημα, εφόσον ο Μισθωτής αποδεχθεί κατά την έναρξη της μίσθωσης την “Κάλυψη Οδηγού και Επιβαινόντων” (ΡΑC) και καταβάλλει την αντίστοιχη ημερήσια χρέωση για αυτό. Βάζοντας την υπογραφή του στο παρόν συμφωνητικό ο Μισθωτής αποδέχεται πλήρως τις ημερήσιες χρεώσεις, των ανωτέρω προαιρετικών καλύψεων (CDW, SCDW, TPC, SUP, PAC) που έχει τυχόν επιλέξει όπως αυτές εμφανίζονται στα αντίστοιχα πεδία, καθώς και την ελάχιστη χρέωση (deductible) σε περίπτωση συμβάντος.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα προσωπικά δεδομένα του Μισθωτή τηρούνται ηλεκτρονικά. Η Εταιρεία μπορεί να διαβιβάζει ασφαλώς τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σε Αρχές και Ασφαλιστικούς οργανισμούς κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου και στα πλαίσια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (
EU 2016/679 – 27/4/2016). Περισσότερες πληροφορίες για την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων παρέχονται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο σύνδεσμο: https://www.exoticars.gr/
6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι παραπάνω όροι ισχύουν και αν αντικατασταθεί το αρχικά μισθωμένο όχημα, ή αν παραταθεί η μίσθωση, ενώ οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν συμφωνηθεί εγγράφως. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα καταγγελίας του παρόντος σε περίπτωση αθετήσεως των όρων του από το Μισθωτή και άμεσης περισυλλογής του αυτοκινήτου. Ο Μισθωτής είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει στην εταιρεία χρηματική εγγύηση, πριν του παραδοθεί το όχημα για την πιστή από μέρους του τήρηση των όρων του παρόντος. Κατά την διάρκεια της μίσθωσης όλοι οι προσθετοί οδηγοί ευθύνονται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον Μισθωτή. Ομοίως, σε περίπτωση που αντιπρόσωπος υπογράψει το παρόν μισθωτήριο, αυτός θα ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με τον αντιπροσωπευόμενο. Επιπλέον ο Μισθωτής είναι αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπεύθυνος με ένα τρίτο πρόσωπο για την καταβολή μισθώματος, τυχόν εξόδων, δαπανών και αμοιβών, ανεξαρτήτως αν έχει ο τρίτος έχει αναλάβει να τα καλύψει. Ο Μισθωτής συμφωνεί και αποδέχεται ότι εκπτώσεις που τυχόν παρέχονται δεν ισχύουν, εάν η εξόφληση του εκδοθέντος από την εταιρία λογαριασμού δεν γίνει εμπρόθεσμα. Όλες οι χρεώσεις υπόκεινται σε τελικό έλεγχο. Είναι ευθύνη του πελάτη να ζητήσει τυχόν επιστροφή χρημάτων ή/και την τελική χρέωση του για καύσιμα, κατά την επιστροφή του οχήματος και ΜΟΝΟ εκείνη τη στιγμή. Επιστροφή χρημάτων ή άλλες διαφορές που αφορούν στην χρέωση του καυσίμου, δεν γίνονται δεκτές μετά την αποχώρηση του πελάτη από το υποκατάστημα. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια ή καταστροφή οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου βρίσκεται μέσα στο αυτοκίνητο μετά την επιστροφή του στην εταιρία. Σε περίπτωση που ο Εκμισθωτής αδυνατεί να παραδώσει στο Μισθωτή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συγκεκριμένο τύπο αυτοκινήτου, για το οποίο ο Μισθωτής έχει κάνει την κράτηση, ο Εκμισθωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά θετική ή αποθετική του Μισθωτή.
7. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
H Εταιρία υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 7 του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Μισθωτή για το σκοπό και επί τη βάσει εκτέλεσης της υπό του παρόντος σύμβασης μίσθωσης, τη συμμόρφωσή της με τις έννομες υποχρεώσεις της, καθώς και την εκπλήρωση των έννομων συμφερόντων της. Ειδικότερα, η Εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης (λ.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία/ τόπο γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα, υπηκοότητα και λοιπά δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία άδειας οδήγησης, Α.Δ.Τ./αριθμό διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, Α.Φ.Μ.), δεδομένα που ο Μισθωτής καταχωρεί κατά τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στους διαδικτυακούς ιστοτόπους ή/και τις εφαρμογές (apps) της Εταιρίας (λ.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κωδικό πρόσβασης, όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου), δεδομένα επικοινωνίας (λ.χ. ταχυδρομική ή/και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμό σταθερού ή/και κινητού τηλεφώνου), δεδομένα χρηματοοικονομικά (λ.χ. στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας), δεδομένα κατάρτισης ιστορικού ενοικιάσεων οχημάτων της Εταιρίας (λ.χ. οι τοποθεσίες στις οποίες ενοικιάστηκαν οχήματα της Εταιρίας, αριθμοί κράτησης, ο χρόνος και ο τόπος επιστροφής/παράδοσης των οχημάτων στην Εταιρία, στοιχεία πληρωμής, ασφαλιστικές προτιμήσεις, κατανάλωση φυσικού αερίου, διανυθέντα χιλιόμετρα, αριθμοί πινακίδων ενοικιαζόμενων οχημάτων και άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τις ενοικιάσεις οχημάτων), δεδομένα γεωτοποθεσίας οχήματος (GPS tracking system), δεδομένα του εκμισθούμενου οχήματος (λ.χ. δεδομένα παραβιάσεων, πληροφορίες ατυχημάτων, δηλώσεις και άλλα δεδομένα σε περίπτωση ατυχήματος). Τα ως άνω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται από την Εταιρία για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση εκάστου σκοπού επεξεργασίας τους. Αποδέκτες των δεδομένων είναι καταρχήν οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρίας ή/και άλλα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα με τα οποία η Εταιρία ενδέχεται να συνεργαστεί άμεσα ή έμμεσα για το σκοπό εκπλήρωσης εκάστου σκοπού επεξεργασίας τους, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ασφαλιστικές και αεροπορικές εταιρίες και πάροχοι υπηρεσιών μεταφοράς, οι οποίοι δεσμεύονται σε κάθε περίπτωση συμβατικά ότι θα επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τους διαβιβάστηκαν, καθώς και εταιρίες του δικτύου της EXOTIC CARS. Ως υποκείμενο των δεδομένων ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τον αφορούν, το δικαίωμα να ζητήσει τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 – 21 του ΓΚΠΔ, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 33, 34 και 35 ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Επιπλέον, ο Μισθωτής έχει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ΓΚΠΔ, εφόσον κρίνει ότι η επεξεργασία των δεδομένων του αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ταχυδρομική δ/νση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: 210 6475600, φαξ: 210 6475628, δικτυακή πύλη της Αρχής: www.dpa.gr, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): complaints@dpa.gr). Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα ανωτέρω δικαιώματά του, καθώς και για την άσκηση αυτών, ο Μισθωτής μπορεί να απευθύνεται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΑ) της Εταιρίας στην ταχυδρομική διεύθυνση: EXOTIC CARS, Ερμού 56, Σύνταγμα Αττικής T.K. 10563, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@exoticars.gr, ή στο τηλ. 2130994067.